FINANSIERING

Interreg Öresund-Kattegatt- Skagerack

Interreg ÖKS är ett EU-program som stöttar projekt som arbetar med gemensamma utmaningar över gränserna i området kring haven, det vill säga Danmark, Norge och Sverige. De har fyra insatsområden varav ett är Transport och det är där som SMaRT-projektet återfinns. Mer exakt inom investeringsområde 3.3: !Utveckla och förbättra miljövänliga, inbegripet tystare, och koldioxidsnåla transportsystem, däribland transporter på inre vattenvägar och havstransporter, hamnar, multimodala förbindelser och flygplatsinfrastruktur för att främja hållbar regional och lokal trafik. Även stödja projekt som arbetar med ett multimodalt transportområde eftersom vi behöver effektiva och hållbara transporter för att både knyta samman regionen men också för att fortsätta vara en attraktiv sådan. Det finns också ett programspecifikt mål 3.3.1: ”Öka det miljövänliga transportarbetet i utvalda korridorer, inklusive i kärnnätverket TEN-T samt i och omkring tätorter.”

Medfinansiärer

Interreg Öresund-Kattegatt- Skagerack finansierar projektet med 50%. För att kunna genomföra projektet har projektet möjliggörare i form av medfinansiärer. Dessa är utöver alla projektpartners även Västragötalandsregionen och Region Halland för sina respektive områden, de fem kommunerna i Västra Skaraborg samt Sparbanken Skaraborg och Sparbanken Lidköping.

Budget

ERUF-stödet tas ur Insatsområde 3. Transport och uppgår till 50% av projektets faktiska redovisade och godkända kostnader i budgeten för EU-partners och högst 50% av den sammanlagda finansieringen i budgeten för EU-partners, dock högst 1 612 791 EUR. Projektet har en budget för respektive delområde vilket innebär att varje delområde står för den egna medfinansieringen.