PROJEKTINNEHÅLL

Syfte

Syftet med projektet är att öka andelen hållbara transporter.
– att identifiera åtgärder som kan stimulerar ett förändrat resebeteende och förmå fler att välja hållbara alternativ

Mål

Projektmålet är att utveckla, förbättra och skapa enklare tillgång till miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem för besökare, arbetande och boende, vilket främjar hållbar regional och lokal trafik. Projektet ska därför ha som mål att identifiera åtgärder som stimulerar ett förändrat resebeteende. Baserat på resultaten från projektet ska åtgärder genomföras som leder till ett ökat hållbart resande.

Även om projektets huvudfokus är kopplat till att stimulera miljövänligare transportsystem så kommer andra aspekter som ryms under begreppet hållbar mobilitet att beröras. Faktorer som sociala och ekonomiska aspekter kopplat till mobilitet ingår även de som en del av projektet. Under förprojektet identifierades olika faktorer som påverkar sannolikheten att målgruppen väljer ett mer hållbart resealternativ.

Projektet har som mål att arbeta med alla dessa faktorer och identifiera lämpliga åtgärder som stimulerar ett hållbarare resval bland de olika kategorierna av resenärer i målgruppen.

De områden där projektet har som mål att identifiera lämpliga åtgärder:
– Tydliga alternativa möjligheter för hållbarare resande.
– Incitament att resa mer hållbart
– Medvetenhet om och enkel tillgång till hållbara resealternativ
– Hållbara affärsmodeller för resealternativ
– Tillit bland allmänheten till de tillgängliga hållbara resealternativen

För att mäta projektets möjligheter att uppnå det programspecifika målet ska målgruppens medvetenhet och attityder till hållbara resealternativ mätas i början och slutet av projektet. Målet är att medvetenheten om hållbara resealternativ ska ha ökat med 10% i respektive område och att 10% fler i målgruppen ska ha övervägt hållbarare resealternativ.

Projektet ska med utgångspunkt i de åtgärder som visar bäst potential även göra prognoser på vilka CO2- effekter respektive åtgärd skulle kunna medföra vid bred implementering.
Tillsammans med en kostnadsfaktor ska projektet presentera en vägledning för vilka åtgärder som ger de största effekterna per investerad krona. Projektet ska även reflektera kring vilka effekter potentiella åtgärder kan ha på hälsa och sociala faktorer.

Implementering

För att öka sannolikheten att resultaten från projekten används på bred front efter projektets avslut ska det i ett tidigt skede av projektets livstid påbörja implementeringsförberedande åtgärder. Målet med denna aktivitet är att skapa ett stort engagemang för projektets resultat bland intressenter, beslutsfattare och övriga aktörer.
Utifrån projektets indikatorer har projektet som mål att stimulera ett antal nya samarbeten, nätverk, avtal och strategier för att ytterligare konkretisera en implementering på bred front.
Hållbar mobilitet är en komplex fråga som kräver en mängd kompetenser för att skapa lösningar som är praktiskt genomförbara. Det krävs bland annat kompetens inom infrastruktur, logistik, miljö, fordonsteknik, mobilitetsplanering och beteendeförändringar.

Aktiviteter

För att hitta lösningar som är relevanta ska projektet använda sig av en samskapelsemetod där lösningar tas fram tillsammans med målgruppen. I denna metod är analys, utveckling, test och utvärdering en gemensam process där målgruppens medverkan ska garantera lösningarnas relevans och attraktivitet. I ett förprojekt har det identifierats ett antal faktorer som påverkar huruvida en målgrupp är beredd att förändra ett invant resebeteende. Kan dessa faktorer definieras tydligare av de olika målgrupper som är i fokus för projektet så har projektet en tydligare specifikation på vilka förutsättningar som bör uppfyllas. I ett senare skede ska de gemensamt skapade lösningarna och specifikationerna på övriga faktorer testas för att se i vilken utsträckning de olika alternativen medför ett förändrat beteende.

Baserat på analyser av resultaten från testerna i projektet ska sammanställningar och rekommendationer göras som i förlängningen leder till ett ökat hållbart resande och hållbar mobilitet.

Förväntade resultat

På kort sikt är det följande faktorer projektet arbetar med som ska ge ett konkret användbart resultat i slutet av projektet:

– Tydliga alternativa möjligheter för hållbart resande.
Projektet ska inventera och analysera befintliga och möjliga framtida hållbara resealternativ. Tester och prov av dessa under projektet ska resultera i en sammanställning av de alternativ som har störst potential att användas, även i ett landsbygdssammanhang.

– Incitament att resa mer hållbart
Genom dialog med målgruppen via Samskapelse och analys av befintliga initiativ ska projektet sammanställa ett antal åtgärder som kan öka målgruppens benägenhet att välja ett hållbarare resealternativ. Eftersom det kan skilja mycket vilket incitament som leder till ett förändrat beteende inom olika kategorier av målgruppen ska det kopplas en analys till varje åtgärd i sammanställningen.

– Medvetenhet om och enkel tillgång till hållbara resealternativ
För att öka medvetenheten om att det aktuella området tillhandahåller hållbara resealternativ ska projektet ta fram riktlinjer för hur denna information bäst når ut till målgruppen. Samskapelsemetoden ska användas för att öka relevansen i dessa riktlinjer.

– Hållbara affärsmodeller för resealternativ
För några av de hållbara resealternativ som kommer med i sammanställningen kommer det att krävas att privata aktörer finner det attraktivt att lansera och driva dessa. Projektet ska därför arbeta med metoder för att främja och stimulera att dessa initiativ når en ekonomisk hållbarhet över tid.

– Tillit bland allmänheten till de tillgängliga hållbara resealternativen
För att åstadkomma ett varaktigt förändrat beteende krävs det att målgruppen känner tillit till att systemet med hållbara resealternativ fungerar. Projektet ska via Samskapelse identifiera och analysera vilka delar som är viktigast för målgruppen och hur detta kan uppnås på bästa sätt.

Målet på lång sikt är ett förändrat resebeteende bland allmänheten som leder till fler val av miljövänligare transporter. I det sammanhanget är det även av betydande vikt för projektet att övriga delar i hållbarhetsbegreppet vägs in för framtidens mobilitet. För att ge tyngd åt argumenten att implementera de mest lyckade aktiviteterna i projektet på bred front efter avslutat projekt ska flera akademiska partners inkluderas i projektet.
Både för att optimera planerade aktiviteter och höja kvaliteten på resultaten, men även för att skapa bättre grundade underlag för beslut om implementering. Chalmers besitter en specifik kunskap att via datormodeller beräkna förändringar av CO2 utsläpp. Projektet har därför möjlighet att göra prognoser på framtida miljövinster för en implementering baserat på indikationer från projektets tester. Aalborgs universitet innehar stora kunskaper om alternativa hållbara transporter och ska stötta partners vid val av alternativ. Högskolan i Skövde är specialiserade på beteendevetenskap och ska stötta partners i att stimulera ett förändrat beteende hos respektive målgrupp. Dessa partners kommer att tillsammans med experter från övriga partners utgöra grunden för projektets peer review-grupp/reseteam.