METODE TIL AT SAMSKABE OM GRØN OMSTILLING (DANSKA)

I projektet er der blevet anvendt en metode kaldet Metode for samskabende grøn omstilling. Formålet med at anvende metoden er, at aktører, der skal ændre adfærd i en mere bæredygtig retning, involveres i udviklingen af de tiltag der igangsættes. Aktører kan være borgere, turister, beboere i en boligforening, medarbejdere på en arbejdsplads osv. Ved en involverende samskabelse påvirker og former aktørernes holdninger, efterspørgsler og adfærd de tiltag og løsninger, der igangsættes. Målet er, at når løsningerne og indsatserne er udviklet i samarbejde med aktørerne, så bliver løsningerne netop holdbare. Aktøren tilvælger dem og skaber det bæredygtige valg og adfærd.

Metoden er opdelt i tre dele; Principper, proces og praktisk værktøj. Principper er den grundlæggende tilgang som alle de involverede partnere må have for at arbejde samskabende. Som eksempel er det, at alle aktører skal indgå i processen med åben og lærende tilgang. Proces-delen i metoden består af fem trin og guider til, hvordan en samskabende proces foregår. Når hvert trin følges sikres læring, involvering og udvikling i fællesskab før løsninger vælges og implementeres.

Praktisk værktøj er den del af metoden, hvor der kan findes konkret værktøj til at arbejde med forskellige skridt af den samskabende proces. Et eksempel på et praktisk værktøj er en model, der viser forskellige former for samskabelse og som guider i hvilken form der bør anvendes i det enkelte projekt. Der er også værktøj, som bidrager til at forstå hvor aktører står i deres beslutningsproces. Ligeledes er der værktøj til helt konkrete metoder til at involvere aktører i forskellige aktiviteter.

Se hele metoden her: www.samskabende.com

MOT EN GRÖN OMSTÄLLNING I SAMVERKAN (SVENSKA)

SMaRT-projektet har använt metoden Samskabelse, som handlar om att involvera målgruppen i arbetet med att utveckla nya initiativ och lösningar. Målgruppen kan vara allt ifrån invånare och besökare till anställda på en arbetsplats. I ett engagerande samskapande påverkar och formar målgruppens attityder, krav och beteende de aktiviteter och lösningar som tas fram. På så sätt bidrar det till långsiktigt hållbara lösningar eftersom målgruppen själva är med och skapar resultatet.

Metoden är uppdelad i tre delar; principer, process och praktiska verktyg. Principer är den grundläggande inställning som alla medverkande partners måste ha för att kunna arbeta med samskapelse. Det innebär bland annat att alla deltagare måste gå in i processen med ett öppet och lärande förhållningssätt. Processdelen består av fem steg som beskriver hur en samskapelseprocess går till. När varje steg följs säkerställs lärande, engagemang och utveckling innan slutligen lösningar väljs ut och implementeras.

Praktiska verktyg består dels av de erfarenheter som alla samarbetspartners har samlat på sig under arbetets gång i den medskapande processen, dels av konkreta verktyg. Det kan exempelvis vara hjälpverktyg för att finna ut vilken form av samskapande som är mest lämpligt för det enskilda projektet, verktyg som hjälper till att förstå var målgruppen är i beslutsprocessen och verktyg för hur man kan involvera målgruppen i olika aktiviteter.

Läs mer om metoden här: www.samskabende.com

SAMSKABELSE MED ET GYMNASIUM (DANSKA)

Region Nordjylland og Nordjyllands Trafik har arbejdet sammen med elever på Brønderslev Gymnasium i Nordjylland for at få en større forståelse for deres mobilitetsvaner og hvilke barrierer de oplever. Gennem tre workshops har de fået et indblik i hvilke barriere der gør, at de unge elever fravælger bæredygtig transport og tilvælger bilen. Eleverne kom selv frem til forskellige ideer og tiltag, der kan bidrage til, at den bæredygtige mobilitet bliver et attraktivt valg fremfor bilen. Da ideerne var fundet præsenterede de dem i et setup hvor hver gruppe havde fem minutter til at pitche deres ide. De to bedste idéer vandt, og de er blevet implementeret efterfølgende. Region Nordjylland og Nordjyllands Trafikselskab har i samarbejde med Brønderslev Kommune og DSB fået sat skilte op langs stien til og fra stationen og gymnasiet, samt fået sat dekorativ folie op på stationen, så den fremstår mere indbydende.

Samskabelse har været med til at sikre, at de løsninger, som er blevet implementeret er tilpasset den målgruppe som skal ændre sin adfærd i en mere bæredygtig retning.