KOMMUNIKATION – ET FOKUSOMRÅDE (DANSKA)

Effektiv kommunikation har været vigtig for målopfyldelsen i SMaRT-projektet.
Projektet har haft fokus på kommunikation gennem hele projektperioden. I første omgang var formålet at udbrede generel information om projektet for at vække nysgerrighed og interesse for at følge dets udvikling. Efterfølgende har der været fokus på at udbrede projektresultater og gennemførte aktiviteter.

Kommunikationsplan

For at få en effektiv kommunikation blev der udviklet en fælles kommunikationsplan. Denne beskriver blandt andet projektets forskellige målgrupper, formål og kommunikationskanaler.

Offentligheden som målgruppe:
Kommunikation har hovedsageligt fokuseret på at øge kendskabet til projektet og øge viden om bæredygtige rejsealternativer.

Partnere og interessenter som målgruppe:
Kommunikationen har været baseret på fakta og resultater fra afsluttede cases om mobilitetsløsninger, adfærdsmønstre, forretningsmodeller og udviklede analyser.

Beslutningstagere som målgruppe:
Kommunikation har stræbt efter at være i overensstemmelse med hver organisations styrende dokumenter. Formålet har været at vække interesse og skabe engagement for at lette implementeringen af projektets resultater.

Kommunikationsværktøjer og kanaler

Der er brugt flere forskellige værktøjer og kanaler i kommunikationsarbejdet. For at understrege, at SMaRT er et grænseoverskridende projekt, er dansk og svensk blevet blandet i de fælles opslag på sociale medier og i de digitale udgivelser, der er lavet.

Sociale medier:
Facebook er blevet brugt til forskellige formål. Dels for at nå offentligheden gennem annoncer og sponsorerede opslag, dels til intern kommunikation. Den interne Facebook-side er blevet brugt til at informere, formidle aktiviteter og opbygge relationer mellem projektpartnere. LinkedIn er blevet brugt til at formidle information om projektet til eksterne interessenter, der arbejder med eller har en generel interesse i bæredygtig mobilitet og grøn omstilling.

Nyhedsbrev:
Hver anden måned er der sendt et nyhedsbrev ud til abonnenterne, der præsenterer et udvalg af gennemførte aktiviteter og tiltag i projektet. Nyhedsbrevene er også blevet spredt via sociale kanaler og offentliggjort på projektets officielle hjemmeside.

Teams:
Allerede tidligt i projektet blev der identificeret et behov for en fælles digital platform, hvor interne dokumenter og mødereferater kunne gemmes og gøres tilgængelige for alle projektpartnere. Valget faldt på Microsoft Teams og denne samarbejdskanal har fungeret rigtig godt, både hvad angår digitale møder og dokumentdeling.

KOMMUNIKATION – ETT FOKUSOMRÅDE (SVENSKA)

En effektiv kommunikation har varit viktigt för måluppfyllnaden i SMaRT-projektet.
Projektet har haft fokus på kommunikation under hela projekttiden. Inledningsvis var syftet att sprida allmän information om projektet för att väcka nyfikenhet och intresse till att följa dess utveckling. Under senare delar har fokus i stället varit på projektresultat och genomförda aktiviteter.

Kommunikationsplan

För att få en effektiv kommunikation togs en gemensam kommunikationsplan fram. Denna beskriver, bland annat, projektets olika målgrupper, syfte och kommunikationskanaler.

Målgruppen allmänheten:
Kommunikationen har främst fokuserat på att höja medvetenheten och öka kunskapen om hållbara resealternativ.

Målgruppen partners och intressenter:
Kommunikationen har byggt på fakta och resultat från genomförda cases kring mobilitetslösningar, beteendemönster, affärsmodeller och framtagna analyser.

Målgruppen beslutsfattare:
Kommunikation har strävat efter att ligga i linje med respektive organisations styrande dokument. Syftet har varit att väcka intresse och skapa engagemang för att underlätta implementeringen av projektets resultat.

Kommunikationsverktyg och kanaler

Flera olika verktyg och kanaler har använts i kommunikationsarbetet. För att understryka att SMaRT är ett gränsöverskridande projekt, har danska och svenska blandats i de gemensamma inläggen på sociala medier och i de digitala utskicken som har gjorts.

Sociala medier:
Facebook har använts i olika syften. Dels för att nå allmänheten genom annonsering och sponsrade inlägg, dels för intern kommunikation. Den interna Facebooksidan har använts för att informera, sprida aktiviteter och bygga relationer mellan projektpartners.
LinkedIn har använts för att sprida information om projektet till externa intressenter som arbetar med, eller har ett allmänt intresse av, hållbar mobilitet och grön omställning.

Nyhetsbrev:
Varannan månad har ett nyhetsbrev skickats ut till prenumeranter, där ett urval av genomförda aktiviteter och insatser i projektet presenterats. Nyhetsbreven har också spridits via sociala kanaler och publicerats på projektets officiella hemsida.

Teams:
Redan tidigt i projektet konstaterades behov av en gemensam digital plattform där interna dokument och mötesprotokoll kunde sparas ner och tillgängliggöras för alla projektpartners. Valet föll på Microsoft Teams och denna samarbetskanal har fungerat mycket bra, både vad gäller digitala möten och delning av dokument.