REJSEHOLD – ET INNOVATIONS BOARD (DANSKA)

I projektet blev der udviklet et koncept, som fik navnet Rejsehold. Ved Rejseholdet samles en gruppe eksperter, som har fået til opgave at undersøge og diskutere en specifik case sammen med caseejerne.

Rejseholdet bestod af seks deltagere, tre fra Sverige og tre fra Danmark. Alle med forskellige fagligheder, både akademiske og praktiske kompetencer, hvilket medvirkede til at caseejerne kunne få input fra flere forskellige perspektiver.

Rejseholdet bidrog til at konkretisere partnerskabets grænseoverskridende merværdi. Ekspertgruppen havde til opgave at tilføje merværdi til casene ved at give gode råd, kommenterer eller komme med nye konkrete ideer til at udvikle casen eller dele af den.

Succesfaktorer

For at skabe de bedste forudsætninger for et vellykket rejseholdsbesøg blev der skabt nogle klare rammer om besøgene. To ansvarlige rejseholdsledere planlagde mødet og indkaldte eksperter og caseejere. Rejseholdslederne holdte to møder med caseejerne forud for rejseholdsbesøget for at hjælpe caseejer med at finde fokus for rejseholdsbesøget. Caseejerne sendte forud for rejseholdsbesøget et casemateriale som skulle danne vidensbaggrund for rejseholdsbesøget.

Det var op til den enkelte caseejer, hvornår i processen de ønskede Rejseholdets besøg. Det afhang primært af, hvor langt de var, og hvor de hver især synes, de kunne bruge noget hjælp og inspiration. Rejseholdsbesøgene kunne altså være i planlægnings-/idefasen, løsningsfasen, udførelsesfasen eller i implementeringen.

Rejseholdslederne havde ansvar for at sikre, at når mødet blev afholdt, at fokus var på at udvikle og ikke at forsvare. Caseejerne skulle ikke forsvare eller forklare, hvorfor nogle valg var truffet, og eksperterne skulle ikke forsvare, hvorfor de foreslog konkrete løsninger og ideer. Nysgerrighed og en spørgende tilgang til dialogen var vigtig.

REJSEHOLD – ETT FORUM FÖR INNOVATION (SVENSKA)

I Rejsehold samlades experter som fått till uppgift att granska och diskutera ett specifikt case tillsammans med caseägaren.

Expertteamet bestod av sex deltagare, tre från Sverige och tre från Danmark. Alla med olika yrkesskickligheter, både akademiska och praktiska kompetenser, för att ge caseägaren inspel från flera olika synvinklar.

Rejseholdet bidrog till att konkretisera partnerskapets gränsöverskridande samverkan. Expertteamet hade i uppdrag att tillföra ett mervärde till caset, genom att ge råd, kommentera och komma med nya konkreta idéer för att utveckla caset, eller delar av det.

Framgångsfaktorer

För att få ett lyckat Rejsehold skapades ett tydligt format för mötena. Två ansvariga rejseholdsledare, en från varje land, planerade mötets upplägg och sammankallade experter och caseägare. För att säkerställa att caseägaren hade identifierat vilken hjälp de behövde, och för att ge expertteamet möjlighet att sätta sig in i problemet i förväg, hölls två förberedande möten med caseägaren.

Det var upp till caseägaren att bestämma i vilken fas av projektet man ville genomföra Rejseholdet. En del hade behov av experthjälp för att komma i gång med arbetet, medan andra behövde inspiration längre fram i processen, till exempel vid själva genomförandet.

Rejsehold handlar om att utveckla – inte försvara eller förklara varför vissa val har gjorts eller varför lösningar eller idéer föreslås. För att få bästa möjliga resultat är det viktigt med engagerade deltagare som går in i mötet med ett prestigelöst och öppet sinne. Dialogen ska drivas av nyfikenhet och öppna frågor med syfte att väcka nya tankesätt och mynna ut i nya inspirerande idéer.

HÅLLBAR MOBILITET – EN UTMANING PÅ LANDSBYGDEN I VARBERG

I Valinge, och i andra mindre orter på Varbergs landsbygd, är invånarna i hög utsträckning beroende av bil. På dessa orter saknas ofta skolor och grundläggande service såsom livsmedelsbutik och paketutlämning, och det är begränsade möjligheter att resa kollektivt till och från orterna.

SMaRT-projektet i Varberg vill göra det enklare och mer självklart för de boende i Valinge att välja bort bilen, en eller ett par resor per vecka, mot ett mer hållbart färdsätt. Vi bad experterna i Rejsehold om tips och förslag som på sikt kan leda till; att fler klarar sig med en eller ingen bil, att fler väljer att samåka eller i större utsträckning använder sig av befintlig kollektivtrafik.

Rejseholdet gav oss flera bra råd och insikter som kommer vara till stor hjälp i vårt fortsatta arbete:

  • Formulera ett tydligt mål
  • Analysera mera och vässa problemanalysen
  • Rikta in arbetet mot en åtgärd och avgränsa mot en smalare målgrupp
  • Ta reda på vilka samarbeten som krävs för att lyckas med arbetet.

”Rejseholdet gav oss nya perspektiv och en knuff framåt i arbetet”
Mia Carlsson, projektledare, Varbergs kommun