TEMATISKE WORKSHOPS (DANSKA)

I SMaRT er der afholdt fem tematiske workshops, hvis formål er baseret på fælles læring og at skabe erfaringsudveksling mellem partnere og på tværs af både nationale og organisatoriske skel. En vigtig del af projektets resultater var øget fælles viden om de bedste forudsætninger for at øge bæredygtig mobilitet for projektets målgrupper.

På grund af pandemien har næsten alle workshops, bortset fra den første, som også var projektets kick-off, været tvunget til at skifte til digitale møder. Det ville selvfølgelig have skabt mere værdi, hvis deltagerne havde mulighed for flere fysiske møder i løbet af projektet, men også implementeringen af digitale workshops har øget sammenhængskraften mellem projektdeltagerne, der har haft mulighed for at lære hinanden bedre at kende.

Alle workshops har indeholdt kompetenceløftende elementer, mulighed for at dele viden og erfaringer mellem partnere og projektdeltagere, diskutere og udvikle projektpartneres cases både i egen projektgruppe og mellem projektgrupperne. Arrangørerne af workshops har vekslet mellem Halland, Västra Skaraborg og Nordjylland.

TEMATISKA WORKSHOPS (SVENSKA)

Inom SMaRT har det genomförts fem tematiska workshops vars syfte grundar sig i gemensamt lärande och att skapa erfarenhetsutbyte mellan partners och över både nations- och organisatoriska gränser. En viktig del i projektets resultat var ökad gemensam kunskap om bästa förutsättningarna för ökad hållbar mobilitet för projektets målgrupper.

I och med pandemin har nästan alla workshops, förutom den första som också var projektets kick-off, tvingats ställas om till digitala träffar. Givetvis hade det skapat ett mervärde om deltagarna haft möjlighet till fler fysiska träffar under projektets gång, men även genomförandet av digitala workshops har ökat samhörigheten mellan projektdeltagarna som fått möjligheten att lära känna varandra bättre.

Samtliga workshops har innehållit kompetenshöjande inslag, möjlighet att dela kunskap och erfarenheter mellan partners och projektdeltagare, diskutera och utveckla projektpartners case både inom den egna projektgruppen och mellan projektgrupperna. Arrangörskapet för workshops har alternerat mellan Halland, Västra Skaraborg och Nordjylland.

anna_o

“Workshop 3 hade mycket fint upplägg av Varberg där Tjänstedesign presenterades på ett pedagogisk och användbart sätt. Verktygen för att förstå kundperspektivet i kombination med projektets samskapelsemetod kommer ge oss en bra bild av våra olika målgruppers behov i projektet.”
Anna Ohlin Ek, VD Destination Läckö-Kinnekulle

“We are Laja fick äran att processleda konferensen Del & Helhet – tillsammans mot hållbara transporter den 23-24 september. Två intensiva och härliga dagar där vi utvecklade och utvecklas tillsammans. Vi utforskade hur långt vi kan nå tillsammans och vad vi var och en kan bidra med för att nå vår gemensamma riktning. Ordet tillsammans kan vara vår tids viktigaste ord. I kombination med glädje och lust att skapa blir det väldigt starkt. Det tar jag med mig från denna workshop.”
– Anna Linton, processledare We are Laja

Workshop 1: Kick-off med fokus på målgruppsanalys och måluppfyllelse.
Projektets första träff och den enda workshop som genomförts fysiskt ägde rum i Västra Skaraborg alldeles i början av projektet. Programmet bestod av en första introduktion per delområde, information och uppstartsarbete kring Samskapelsemetoden från Hjørring kommune, introduktion kring upplägg av Rejsehold från Aalborg kommune och metod för målgrupps- och måluppfyllelse från Högskolan i Skövde. Målet var att delge projektdeltagarna den information och kunskap som behövdes för att alla partner från start skulle kunna implementera arbetssätt, metoder och målsättningar som man planerade att arbeta med under projektet. Ansvarig projektpartner: Västra Skaraborg

Workshop 2: Samskabelse og Rejsehold.
Workshop 2 havde fokus på samskabelse og på at udvikle og teste konceptet for Rejsehold. Der blev gennemført vidensløftende aktiviteter, såsom foredrag og gruppearbejde om nudging og adfærd. En fælles analyse af identificerede ligheder og forskelle mellem de forskellige cases i Sverige og Danmark blev præsenteret og i hvilke tilfælde samarbejde, gensidig læring og brug af de samme metoder kunne udvikles. Ansvarlig projektpartner: Hjørring Kommune

Workshop 3: Framtidens reselösningar och användardriven innovation.
Workshopen inleddes med en inspirerande föreläsning om användardriven innovation och tjänstedesign, en utvecklingsprocess som till stor del påminner om samskabelsemetoden. Den följdes av ytterligare en föreläsning om Nudging – om hur man som kommun skapar förutsättningar för säker gång- och cykeltrafik. Något som på sikt kan leda till ett förändrat beteende och ett minskat bilberoende. Det gavs även tid för grupparbete kring dessa metoder innan workshopen avlutades med en gruppdiskussion som gav deltagarna input och inspiration att ta med till sina respektive case. Ansvarig projektpartner: Varbergs kommun

Workshop 4: Del & Helhet – tillsammans mot hållbara transporter.
Samtliga partners presenterade sina case mer ingående och fick tid att gå på djupet. Deltagarna fick möjligheten att dela erfarenheter och kunskaper från genomförda aktiviteter i projektet, för att sedan gemensamt titta på helheten i projektet. Deltagarna fick även chansen att skapa en förståelse för hur delarna och helheten hänger ihop och hur långt projektpartners kan nå tillsammans. Fokus låg främst på projektmålen och hur projektet tillsammans skulle kunna nå dem. Ansvarig projektpartner: Västra Skaraborg

Workshop 5: Videndeling mellem partnere.
På workshop 5 var fokus på erfaringsudveksling og videndeling mellem partnere, hvor alle præsenterede deres arbejde i en film, som skabte virkelig produktive og engagerede diskussioner. Det blev tydeligt, at der var mange fælles udfordringer, og at erfaringsudvekslingen kunne bruges endnu mere. Der blev også gennemført en gennemgang og refleksion over projektmål, horisontale kriterier og grænseoverskridende regional merværdi. Ansvarlig projektpartner: Aalborg Kommune