SPARRINGSGRUPPER (DANSKA)

Et af de tiltag som blev udviklet, som en reaktion på pandemien var sparringsgrupper. For at sikre læring, øge vidensdelingen, relationerne og samarbejdet på tværs af projektets partnere blev der i maj 2021 afholdt de første møder i sparringsgrupperne.

Sparringsgrupperne blev sammensat så de repræsenterer en bredde i danske og svenske partnere, case ejere og videns institutioner. I SMaRT-projektet blev der dannet tre sparringsgrupper på baggrund af de 13 projektdeltagere der ønskede at deltage.

Opdraget til sparringsgrupperne var, at de minimum skulle holde et møde om måneden. Derudover var sparringsgrupperne tænkt som et rum hvor deltagerne selv satte dagsordenen alt efter hvad der fyldte i deres respektive cases.

”Med de små sparringsgrupper har det været lettere at erfaringsudveksle og skabe en gode dialog om lignende problemstillinger på tværs af cases og landene. Sparringsgrupperne har fungeret som en god erstatning for de mange manglende fysiske møder.”
Line Røjkjær Rasmussen, Aalborg Universitet

SPARRINGSGRUPPER (SVENSKA)

Ett av initiativen som togs fram som svar på pandemin var sparringgrupper vars syfte var att säkerställa tvärvetenskapligt lärande, öka kunskapsdelning, stärka relationer och samarbete mellan projektpartners. De första mötena i sparringsgrupperna hölls i maj 2021.

Sparringgrupperna sattes samman av en bredd av danska och svenska samarbetspartners, caseägare och akademier. I SMaRT-projektet bildades tre sparringsgrupper utifrån de 13 projektdeltagare som ville delta. Uppdraget för sparringgrupperna var att de skulle hålla minst ett möte i månaden. Dessutom var sparringgrupperna tänkta som ett forum där deltagarna själva hade möjlighet att sätta agendan utifrån vad som var på gång i deras respektive case.

“Det har varit riktigt intressanta diskussioner och energigivande möten i sparringgruppen, där vi deltagarna har haft möjlighet till erfarenhetsutbyte i lite mindre grupper.”
Juliane Thorin, Kommunkoordinator Västra Skaraborg