OM OSS

Om projektet

SMaRT står för Sustainable Mobility for Rural and Urban Transport, eller på svenska ungefär Hållbar rörlighet för lantliga och urbana transporter. SMaRT är ett projekt med EU-finansiering via Interreg-Öresund-Kattegat-Skagerrak. Tre områden i Sverige och Danmark ska tillsammans med forskningen hitta vägar för att stimulera ett förändrat resebeteende och förmå fler att välja hållbara alternativ.

I det svenska arbetet ligger fokus på transporter i samband med turism och besökare, medan de danska projektdeltagarna huvudsakligen arbetar med pendlingstrafik. Projektet sträcker sig från våren 2020 fram till och med hösten 2022. Projektet ska främja hållbart resande utifrån miljö-, sociala- och ekonomiska perspektiv, samt arbeta aktivt med jämställdhet och tillgänglighet.

Delområden och partners

Projektet består av tre delområden, Västra Skaraborg, Halland och Nordjylland i Danmark, totalt finns det 10 partners fördelade i de tre delområdena.

Lead Partner för projektet är Destination Läckö-Kinnekulle övriga projektpartners är Götene, Varbergs, Aalborgs och Hjørrings kommuner, Region Nordjylland samt Nordjyllands Trafikselskab. Projektet har också med sig tre akademiska partners, Aalborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola samt Högskolan i Skövde. Delområdet Västra Skaraborg består dessutom av fem samverkande kommuner, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommun.

Organisation

Ledning:
Projektets ledning består av en styrgrupp med 10 ledamöter samt ett arbetsteam på fyra personer. Styrgruppen har rollen som övergripande och strategisk styrning och förutom ordförande från projekts Lead partner har varje partner en ledamot. I styrgruppen finns också en extern utvärderare, styrelsen har möten digitalt 2 gånger per halvår.

Projektledaren ansvarar för projektets genomförande och till sin hjälp finns ett arbetsteam som förutom projektledare består av, nationell koordinator, ekonom och kommunikatör. Varje funktion ansvarar för sitt område och tillsammans har arbetsteamet en övergripande helhetssyn över projektet.

Arbetsgrupper:
Det finns koordinatorer på nationell- och områdesnivå. Nationell koordinator ansvarar för att hålla samman arbetet i respektive land. Projektkoordinatorer ansvarar för genomförande av aktiviteter, tillsammans med akademin koordineras det lokala projektarbetet. Koordinatorerna samordnas av projektledaren i en koordineringsgrupp som möts digitalt 5-6 gånger per halvår.

Det finns även lokala koordinatorer som håller ihop arbetet på kommunnivå.

Akademin har också en egen arbetsgrupp som ansvarar för de analyser och mätetal som ska tas fram i projektet, genom samverkan ska samtligas kompetenser och expertområde tas till vara.

Kommunikation är en viktig del i projektet och det finns tre kommunikatörer, en per delområde som ansvara både för övergripande intern och extern kommunikation samt kommunikationen i respektive delområde. Kommunikatörerna träffas digitalt 2-3 gånger per halvår.