Oops...
Slider with alias home not found.
två tecknade figurer som slår händerna ihop och har en glödlampa ovanför sig

Samverkan för hållbarare landsbygdsturism

Samverkan för hållbarare landsbygdsturism

De sevärdheter och besöksmål som finns i Västra Skaraborg är huvudsakligen belägna på landsbygden, vilket innebär att resor dit till övervägande del företas med egen bil – en situation som inte är hållbar på sikt. Det svensk-danska Interreg-projektet SMaRT har därför inletts för att hitta verktyg som förmår fler att välja miljövänligare transportalternativ. Projektdelägare är ett antal kommuner, högskolor och trafikföretag i västra Skaraborg, Halland och Danmark.

Hållbar mobilitet är en komplex fråga som kräver en mängd kompetenser för att skapa genomförbara lösningar – infrastruktur, logistik, miljö, fordonsteknik och så vidare, där det är viktigt att partners och övriga deltagare delar med sig av sin kunskap.

Målgruppen består av både allmänheten och såväl offentliga som privata aktörer, som genom projektet ska få ett bra beslutsunderlag kring tänkbara hållbara alternativ. Projektets resultat utvärderas genom löpande attitydmätningar, med mål att öka medvetenheten med minst 10 procentenheter.

För att identifiera relevanta åtgärder används den så kallade samskapande-metoden, där alla berörda parter engageras i hela processen från problemanalys till utvärdering. Tillsammans med förslagen ska prognoser för CO2-påverkan och kostnadseffektivitet tas fram, parallellt med en värdering av socioekonomiska faktorer som tillgänglighet och jämställdhet.

Redan tidigt i projekt ska förberedelser för en konkret implementering göras, så att rekommenderade insatser ska kunna komma igång så snabbt som möjligt. Här gäller det att skapa ett stort engagemang för projektets resultat bland alla intressenter och beslutsfattare. De tre grenarna av SMaRT-samarbetet driver egna delprojekt, som beslutas och genomförs lokalt.

Samverkan i Västra Skaraborg

Samverkan i Västra Skaraborg

Kommunerna i V6-området samarbetar sedan länge för att stärka turismen och efterfrågan på upplevelseturism i genuina miljöer ökar. De underlag som kommer fram i projektet ska underlätta utvecklingen av nya innovativa mobilitetstjänster som bidrar till fler besökare och gör det lättare att ta sig till besöksmål och evenemang utanför tätorterna på ett hållbarare sätt.

Övergripande projektägare är Destination Läckö – Kinnekulle, med Mija Gustafsson som projektledare. I den strategiska arbetsgruppen för västra Skaraborg medverkar en kommunkoordinator och en ersättare från vardera Grästorps, Götene, Lidköpings, Skara och Vara kommuner. Lokala samverkansgrupper bildas i respektive kommuner.

Tydliga alternativ för hållbart resande

Tydliga alternativ för hållbart resande

Projektet ska inventera och analysera befintliga och möjliga framtida hållbara resealternativ. Vilka incitament som leder till förändrade beteenden varierar stort inom målgruppen. Därför ska tester av olika insatser genomföras och analyseras inför en sammanställning av vilka alternativ som har störst potential att användas framgångsrikt. Projektet ska också ta fram riktlinjer för hur information om hållbara resealternativ bäst når ut till målgruppen.

I många fall kommer det att krävas att privata aktörer finner det meningsfullt att engagera sig i såväl lansering som drift. Att hitta och utvärdera affärsmodeller som även skapar långsiktig ekonomisk hållbarhet ingår därför också i projektet.

 

Kommunikation – en avgörande faktor

Kommunikation – en avgörande faktor

 

 

Eftersom projektet till stora delar går ut på att förändra beteenden ska projektet också arbeta mycket med kommunikation för att höja medvetenheten om möjligheterna och nyttan med hållbart resande. Kommunikationen ska även rikta sig mot beslutsfattare och andra intressenter för att underlätta implementering av resultaten.