Ytterligare ett år har passerat och SMaRT projektet är nu inne på det sista och avslutande året. Under 2021 fortsatte arbetet att präglas av den rådande pandemin och majoriteten av alla möten och aktiviteter genomfördes digitalt.

Samskapelseprocessen har visat sig fungera överraskande väl i digital form och det har varit ett oväntat stort intresse för att delta i tester inom hållbart resande. Kunskapsutbytet och relationsskapandet har ökat samtidigt som bekymmer med språkförståelsen har minskat. Detta ses som ett resultat av utvecklingen av den digitala mötesstrukturen.

Det senaste året har präglats av planering inför och genomförande av tester knutna till projektets olika case. Nedan presenteras kort vad respektive partner har gjort under året som gått.

Hjørring kommun
I Hjørring har fokus bland annat legat på trygg och säker pendling till arbete och skola, att ta fram alternativa vägar till och från pendlingsknutpunkter och samordning av samåkning. Det har även slutits avtal med fyra företag om samarbete kring arbetspendling inom ramen för ”Den grønne pendler” som handlar om att tillsammans med medborgare i Hjørrings kommun hitta lösningar som är mer hållbara, men som också skapar gemenskap och är mer ekonomiska för alla.

Varberg
I Varberg har det etablerats cykeluthyrning och mobilitetslösning med nod mellan cykel och kollektivtrafik. I Bua har en servicenod skapats vilket resulterat i ökad tillit till ett hållbart resealternativ genom att erbjuda självservice för cyklande besökare. Det har även genomförts studier i hur kombinationsresandet (cykel, bil, kollektivtrafik) kan bidra till planeringsförutsättningarna för arbets- och studerandependling samt resor för fritidsändamål.

Aalborg kommun
I Aalborg har det under året arbetats med arbetspendling till Stigborgs Brygge och Aalborg Havn, som är två naturliga föregångare gällande hållbar mobilitet. Det har även varit fokus på kopplingen mellan personlig hälsa och hållbar mobilitet för upplevelsen av god livskvalitet. En viktig del av arbetet har varit att involvera målgruppen i förändringsprocessen genom fokusgrupper, vilket därmed har gett dem möjligheten att bidra med konkret underlag inför planeringen av genomföranden. Att målgruppen finns representerad i förändringsarbetet har bidragit till en ökad tillit till de hållbara lösningarna.

Västra Skaraborg
I Västra Skaraborg genomfördes det tester av olika mobilitetslösningar under sommaren. Det som testades var elcyklar och elbilar att hyra under sin vistelse, samt en hop-on/hop-oss buss som transportalternativ till en av destinationens populära badplatser. Syftet med testerna var att undersöka olika alternativ som komplement till den befintliga kollektivtrafiken för att göra det möjligt för besökare att ta sig hela vägen fram till destinationens besöksmål genom hållbara transporter.

Nordjylland trafikselskab och region Nordjylland
För Region Nordjylland/Nordjylland Trafikselsab har det senaste året handlat om att involvera och skapa en dialog med målgruppen, gymnasieungdomar, för att tillsammans hitta potentiella lösningar för hur de ska kunna ta sig till skolan genom mer hållbara transporter. Genom att involvera målgruppen i framtagandet av lösningen finns förhoppningar om att de kommer nyttja lösningen mer än vad de skulle gjort om de inte blivit involverade.

Nu ser vi fram emot ett händelserikt avslutande år och hoppas på värdefulla resultat och insikter som även efter projektets slut fortsätter att utveckla hållbara transportmöjligheter!